POLITYKA PRYWATNOŚCI


Definicje używane w Polityce prywatności.

Administrator/ Administrator Danych Osobowych – Agnieszka Lach prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PREMIUM VINTAGE Agnieszka Lach z siedzibą w Rybniku (44­270) przy ul. Stanisława Leszczyńskiego nr 2, NIP: 6422758308, REGON: 382731710.

Dane osobowe – dane osoby, która może zostać zidentyfikowana dzięki wykorzystaniu jej danych. Niniejsza Polityka Prywatności informuje jak Administrator korzysta z powierzonych mu przez Państwa danych osobowych.

Odbiorcy Państwa danych – podmioty, którym Administrator może przekazywać część Państwa danych osobowych, w związku z wykonywaniem przez nie pewnych czynności lub usług na nasze zlecenie. Podmioty te nie mogą zrobić z Państwa danymi osobowymi nic, dopóki Administrator im tego nie poleci i tylko we wskazanym przez niego zakresie. Będą one przechowywać Państwa dane osobowe bezpiecznie i tylko przez okres, jaki wskaże Administrator lub jaki wymagany jest przez obowiązujące przepisy prawa.

Pliki cookies – tak zwane ciasteczka internetowe, czyli niewielkie informacje, zapisywane przez serwer na dysku komputera, w postaci małej wielkości plików tekstowych.

Polityka prywatności – niniejsza polityka określająca zasady dotyczące plików cookies oraz zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych.

RegulaminRegulamin Sklepu

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

Serwis – oznacza sklep internetowy PREMIUM VINTAGE dostępny pod adresem www.premiumvintage.pl .

Państwo – każda osoba fizyczna, której Dane osobowe przetwarzamy i której dotyczy niniejsza Polityka prywatności.

Informacje o Administratorze Danych Osobowych
Administratorem Państwa Danych Osobowych będzie: Agnieszka Lach prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PREMIUM VINTAGE Agnieszka Lach z siedzibą w Rybniku (44­270) przy ul. Stanisława Leszczyńskiego nr 2, NIP: 6422758308, REGON: 382731710.

Administrator decyduje w jakich celach dane osobowe, które nam Państwo przekazali, są przetwarzane. Administrator dokłada wszelkich starań, aby Państwa dane osobowe były bezpieczne. Nie udostępniamy odpłatnie powierzonych nam Danych osobowych. Możesz się z nami skontaktować bezpośrednio w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych pod adresem: kontakt@premiumvintage.pl

Co to są Dane osobowe?
Chodzi o Dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Państwa z naszych usług, w tym serwisów i innych funkcjonalności udostępnianych przez Administratora na Stronie oraz zapisywanych w plikach cookies, które są instalowane na naszej Stronie. Jeśli następnie zdecydują się Państwo na podjęcie z nami współpracy dodatkowo będą to wszystkie dane osobowe, które nam Państwo przekażą.

Celu, podstawa prawna i okres przetwarzania Danych osobowych?
W związku z prowadzoną przez Administratora działalnością gospodarczą przetwarza on dane osobowe w różnych celach, w różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej określonej w RODO. W celu przekazania Państwu jak najbardziej przejrzystej informacji, pogrupowaliśmy te informacje, według podstawy prawnej przetwarzania Państwa danych osobowych.

Gwarantujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane przez okres dłuższy niż wymagany przepisami prawa lub przewidziany w naszych wewnętrznych regulacjach. Kryteria ustalania czasu przetwarzania danych dla określonych celów zostały opisane poniżej, odrębnie dla każdej podstawy prawnej przetwarzania.

Dane osobowe, które przetwarzamy w związku z zawartą umową (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Jeśli zdecydują się Państwo zarejestrować w naszym Serwisie lub dokonać zakupów za pośrednictwem naszego Serwisu będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym do wykonania wiążącej nas umowy.

W przypadku posiadania przez Państwa konta w naszym Serwisie i/lub dokonywania zakupów za pośrednictwem Serwisu, Państwa dane będą przetwarzane przez czas korzystania przez Państwa z konta, a w przypadku jego likwidacji, wygaśnięcia lub rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (niezależnie od przyczyny i podstawy jej rozwiązania), nie dłużej, niż jest to konieczne dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług (ustawowy okres przedawnienia roszczeń).

Dane, które przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) Administratora
Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest

– prowadzenie wobec Państwa działań marketingowych w tym prowadzenie marketingu własnych usług Administratora;

– kontaktowanie się z Państwem, w tym w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie za pośrednictwem Strony (np. poprzez formularz kontaktowy), a także e-mail, telefon, portal społecznościowy lub za pośrednictwem innych dostępnych kanałów komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą przez e-mail oraz telefon;

– zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;

– prowadzenie badań i analiz, między innymi pod kątem oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających nasze strony www;

– windykacja należności; prowadzenie postępowań mediacyjnych, sądowych i arbitrażowych;

– prowadzenie analiz statystycznych;

– przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienia zasady rozliczalności.

Dane osobowe w powyższych celach przechowujemy do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania lub odpadnięcia podstawy prawnej przetwarzania jaką jest uzasadniony interes.

Dane osobowe, które przetwarzamy na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
Te dane będziemy przechowywać przez okres wymagany przez przepisy prawa.

Dane osobowe, które przetwarzamy na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
Jeśli wyrazisz zgodę będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu:

– zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www,

– przesyłania Państwu informacji handlowych za pomocą e-maila lub SMS, np. w formie newslettera

Dane osobowe zebrane na podstawie zgody będziemy przechowywać do momentu jej cofnięcia lub osiągnięcia celu przetwarzania lub utraty przydatności danych.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie w sposób tak łatwy jak jej wyrażenie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych przed wycofaniem zgody np. poprzez przesłanie e-maila na adres: kontakt@premiumvintage.pl

Komu możemy udostępniać dane?
Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane możemy udostępniać innym administratorom lub przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. w ramach obsługi technicznej, prawnej, informatycznej (usługi hostingu, poczty e-mail, utrzymania i serwisu systemów informatycznych), działalności e-commerce (płatności internetowych, portali ułatwiających obsługę kurierską, dostawcy innych usług, z którymi współpracujemy oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania (gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną).

Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne?
Podanie przez Państwa danych w większości przypadków nie jest dobrowolne. Jeśli decydują się Państwo się do nas napisać lub przystąpić do umowy z nami będziemy potrzebowali Państwa danych żeby móc się z Państwem kontaktować, realizować umowę, a następnie ją rozliczyć (czyli dla potrzeb rachunkowych, podatkowych czy ochrony przed roszczeniami). Poza danymi, których podanie zostało oznaczone jako „obligatoryjne”, podanie innych danych jest dobrowolne. Ponadto mogą Państwo wyrazić zgodę na zapisywanie danych przechowywanych w plikach cookies, przy czym brak Państwa zgody na ich wykorzystywanie może spowodować, że Strona internetowa sklepu w nie będzie działać poprawnie.

Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Państwa dane w sposób automatyczny?

Informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

Pliki cookies

Wykorzystujemy Pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Pliki cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administrator. Uzyskujemy dostęp do informacji zawartych w Plikach cookies w celach: statystycznych oraz zapewnienia prawidłowego działania strony www, a w szczególności utrzymania sesji po zalogowaniu.
Ponadto ważne jest, że:

– Istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie Plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

– Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administrator, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

– Zwracamy jednak uwagę, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie Plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie Plików cookies w trakcie świadczenia usługi.

– Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia Plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/,
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647 

Korzystanie z Google Analytics do analizy stron internetowych

Administrator informuje, że w celu zbierania i analizowania zagregowanych informacji o korzystaniu z portalu korzysta z usługi Google Analytics. Więcej informacji na temat zasad, na jakich usługa ta zbiera i przetwarza dane, można znaleźć w tym miejscu: https://adssettings.google.com/authenticated.

W jaki sposób możemy zmieniać Politykę prywatności?

W sprawach nieuregulowanych w Polityce zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności: ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego oraz RODO.
Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Polityki z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się: wprowadzenie nowych lub nowelizację obowiązujących przepisów prawnych, dostosowanie do zmian wprowadzonych przez Administratora. W takim przypadku §14 ust. 3-5 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

Ostatnia zmiana wersji polityki pochodzi z dnia 04.03.2019 r.

Koszyk
Scroll to Top